คลัง จ่อออกมาตรการภาษีอุดหนุนบ้านติดโซลาร์เซลล์ ลุยสร้างแพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิต

‘พิชัย’ เล็งออกมาตรการภาษีอุดหนุนบ้านติดโซลาร์เซลล์ ลุยสร้างแพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิต

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Bangkok Post ESG Conference 2024 “Greeningthe Future : ESG Leadership in the Sustainability Revolution” ว่านโยบายภาษีสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยั่งยืนนั้น กระทรวงการคลังมีมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่เกิดจากการขายคาร์บอนเครดิต ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

นายพิชัยกล่าวว่า การส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ Thai ESG ที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ของไทยที่ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนตามหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, social, and governance หรืออีเอสจี) การส่งเสริมพาหนะที่ปล่อยคาร์บอนต่ำด้วยการนำปริมาณการปล่อยคาร์บอนมาประกอบการพิจารณากำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

นายพิชัยกล่าวว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการภาษี โดยระยะสั้นจะส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกและลดการใช้พลังงานด้วยการอนุญาตให้หักลดหย่อนการซื้อและติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน ขณะเดียวกันสถาบันการเงินของรัฐก็มีโครงการสินเชื่อสีเขียวแล้ว เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิม แบงก์ มีสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ และสินเชื่อสำหรับผู้ลงทุนในโครงการพัฒนาพลังงานสะอาด ขณะที่ธนาคารออมสินมีสินเชื่อผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

“เรื่องอีเอสจีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ไม่ใช่ทำเพื่อสังคม แต่ทุกคนต้องปรับตัว เพื่อรับการแข่งขัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกับทั่วโลก ถ้าไม่ปรับตัวก็จะสู้ไม่ได้ เมื่อสู้ไม่ได้ก็ไปสู่ความยั่งยืนไม่เกิดเช่นกัน ดังนั้น ขอให้องค์กรเร่งปรับตัว ส่วนกระทรวงการคลังก็มีมาตรการภาษีที่จะมาช่วย ซึ่งจะต้องปรับโครงสร้างภาษีเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวทั้งหมดโดยจะรีบไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน” นายพิชัยกล่าว

นายพิชัยกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวที่ครอบครองโดยเอกชน ซึ่งปัจจุบันอาจถูกตีความว่าเป็นที่รกร้างและไม่ได้ใช้ประโยชน์ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสมสำหรับที่ดินของเอกชนที่มีลักษณะเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจเป็นแนวทางการนำมาลดหย่อนภาษีได้

นายพิชัยกล่าวว่า ขณะนี้มีแนวคิดที่จะให้สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เริ่มจากในประเทศไทยก่อนทั้งกำหนดทั้งอัตรารับซื้อและการขึ้นทะเบียนเครดิตคาร์บอน จากนั้นนำข้อมูลไปเชื่อมกับโลกเพราะจากนี้ไปเรื่องการเก็บและรับซื้อเครดิตคาร์บอนจะเป็นเรื่องสำคัญในอนาคตอันใกล้

อ้างอิง :: https://www.matichon.co.th/economy/news_4603047

Recent posts

EV Charger

Promotion พิเศษสุด สำหรับคุณ
We recommend
Featured posts