Our Blog

25/Jan/23
คือการคำนวนการใช้พลังงานในแต่ละเดือน และวางแผนการใช้งานเผื่อถึงอนาคต และจุดคุ้มทุน ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรการผลิตพลังงานได้ด้วยตนเองก็ย่อมดีกว่า